Học bổng Giao lưu văn hóa Mỹ

Học bổng Giao lưu văn hóa Mỹ

HỌC BỔNG PTTH GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ 2018 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh từ lớp 9 đến lớp11 tại Việt Nam. Thời gian nhập học tháng 8 năm 2018 Chi phí chương trình học trường công, Visa J1: 10.200 USD Chi phí chương trình học trường tư, Visa F1: 15.200 USD

Các trường công THPT tại Mỹ

Các trường công THPT tại Mỹ

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG THPT TẠI MỸ (Public) Chương trình có thể cung cấp các trường khác ngoài danh sách các trường nêu trên theo yêu cầu.

Các trường tư THPT tại Mỹ

Các trường tư THPT tại Mỹ

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TƯ THPT TẠI MỸ (Private Day) Chương trình có thể cung cấp các trường khác ngoài danh sách các trường nêu trên theo yêu cầu.

Các trường nội trú tại Mỹ

Các trường nội trú tại Mỹ

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NỘI TRÚ THPT TẠI MỸ (Boarding) Chương trình có thể cung cấp các trường khác ngoài danh sách các trường nêu trên theo yêu cầu.